RING OSS - 0340-68 34 22

OVK Besiktning Halland

RING OSS - 0340-68 34 22

OVK-besiktning

Självporträtt

Luften i en bostad behöver bytas ut hela tiden. Ventilationssystemet ska föra in en tillräcklig mängd uteluft, och föra bort föroreningar och hälsofarliga ämnen. Ventilationen ska också medverka till att föroreningar inte sprids från mindre rena rum till rena rum, exempelvis från kök och WC till sovrum och vardagsrum. Det här kontrollerar vi vid OVK-besiktningar i Halland.

Så ska OVK-besiktning i Halland gå till

En OVK-besiktning, det vill säga en Obligatorisk Ventilations Kontroll, ska göras regelbundet i alla allmänna byggnader. Syftet med en OVK är att ta reda på om inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar som det är tänkt. Kontrollen ska göras av en certifierad funktionskontrollant, det vill säga av oss. Skulle det vara så att det finns brister med ventilationen kan vi ge förslag på hur ni kan förbättra ventilationssystemet i er fastighet.

I alla allmänna utrymmen såsom i skolor, förskolor, sjukhus, vårdcentraler, servicehus, och där människor vistas hela dagarna, ska en OVK-besiktning ske vart 3:e år – oberoende av vilka slags ventilationssystem som finns i byggnaderna. Ventilationssystem i dessa hus har mycket höga krav, därför är det lag på att OVK ska ske så pass ofta.

Andra hus som har ventiler med FT-ventilation och FTX-ventilation ska också ha en OVK-besiktning vart 3:e år.

Vad ska kontrolleras vid den första besiktningen?

Vid den första besiktningen kontrolleras att:

  • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter,
  • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden,
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga,
  • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vad ska kontrolleras vid återkommande besiktning?

Vid återkommande besiktning ska funktionskontrollanten kontrollera att:

  • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk,
  • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden,
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga,
  • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Funktionskontrollanten ska också undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat. Generella rekommendationer om tillämpning av kraven ovan finns i Boverkets allmänna råd (2012:7) om funktionskontroll av ventilationssystem, OVKAR.

Ta kontakt och få kostnadsfri offert

Så ta kontakt med oss om ni behöver en OVK-besiktning i Halland så får ni en kostnadsfri offert och svar på era frågor!